BLOG BERPINDAH


kepada pembaca setia blog ini.
Blog ini telah berpindah ke alamat


http://futopsecret.blogspot.com

Isnin, 14 November 2011

Nama 25 Rasul

25 RASUL DALAM 3 BAHASA


B MELAYU          ENGLISH                 ESPAÑOL                 Sebutan ESPAÑOL#
Adam                    Adam                        Adán                           Adan
Idris                      Enoch                        Henoc                          Enok
Nuh                      Noah                         Noé                             Noe
Hud                      Eber                          Eber                             Eber
Saleh                    Saleh*                       Sela                              Sela
Ibrahim                 Abraham                   Abraham                      Abraam
Lut                       Lot                            Lot                               Lot
Ismail                   Ishmael                      Ismael                           Ismael
Ishaq                    Isaac                         Isaac                             Isak
Ya'kub                 Jacob                        Jacob                            Khakob
Yusuf                   Joseph                       José                              Khose
Ayub                    Job                           Job                                Khob
Syuaib                 Jethro                        Jetró                              Khetro
Musa                   Moses                       Moisés                          Moises
Harun                  Aaron                        Aarón                            Aron
Zulkifli                 Ezekiel                       Ezequiel                        Esekiel
Daud                   David                         David                           David
Sulaiman              Solomon                    Salomón                       Salomon
Ilyas                    Elijah                         Elías                              Elias
Ilyasa                  Elisha                         Eliseo                            Eliseo
Yunus                 Jonah                         Jonás                             Khonas
Zakaria               Zecahriah                  Zacarías                          Sakarias
Yahya                 John                          Juan                               Khuan
Isa                      Jesus                         Jesús                              Khesus
Muhammad        Mohamed                  Mahoma                         Maoma

 * Tiada nama dalam bahasa Inggeris
# Sebutan serupa dalam BM dimana E bunyinya seperti E dalam Cerek. Ñ sama dengan NY dalam BM